Sắp xếp
Định dạng
Thể loại
Quốc gia
Năm
Đại Hán Quân Hồn

Đại Hán Quân Hồn

Army Soul Of The Han Dynasty (2022)

62 lượt xem

Xem Phim Đại Hán Quân Hồn Trung Quốc hay có tên gọi khác là Army Soul Of The Han Dynasty. Hãy cùng trải nhiệm những bộ phim huyền thoại nào.

Nội Dung Phim Đại Hán Quân Hồn

Đông Hán năm kiến quốc đầu tiên,Hung Nô từ phương Bắc lợi dụng lúc thôn tính Tây Vực khống chế cả Con Đường Tơ Lụa, nhà Hán cử Ban Siêu đến Tây Vực mở lại Con Đường Tơ Lụa. Trước sự cướp bóc man rợ của Hung Nô, Tư Mã Cảnh Cung đã dẫn quân Hán một lưới bắt sống hoàng tử của Hung Nô, lập được đại công. Sau khi được tiến chức, ông đóng thủ tại Jushi Kim Bồ Thành của tiền triều. Thiền Vu của Hung Nô giận dữ ngút trời, ra lệnh cho 20.000 kỵ binh tinh nhuệ tấn công Kim Bồ. Lúc này, trong thành chỉ có hơn 300 người được Cảnh Cung mang đến giao chiến. Vào thời điểm sinh tử, Cảnh Cung quyết định quay sang bảo vệ Thành phố Kashgar vốn là nơi dễ thủ khó công, phát động cuộc chiến vang danh thiên cổ về 13 dũng tướng tắm máu cả một tòa thành!
× # i9bet ×